AVG-protocol

Protocol Algemene Wet Gegevensbescherming

De Vereniging Leefbaar Dronten (hierna te noemen: Leefbaar Dronten) heeft ten doel:

-het behartigen van de belangen van de inwoners in de gemeente dronten door op politiek onafhandelijke basis een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming.
-De inwoners van de gemeente dronten zo effectief mogelijk  de kans te geven een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie.
-het bevorderen van democratie, democratische processen en burgerinspraak in de breedste zins des woords, alles volgens geldend Nederlands recht en staatsrechtelijke opvattingen.

Privacy protocol  In dit privacy protocol heeft  Leefbaar Dronten het beleid vastgelegd hoe de organisatie omgaat met de persoonsgegevens en de vastlegging daarvan. Dit protocol is vastgelegd conform de nieuwe wetgeving Algemene Wet Gegevensbescherming die is ingegaan per 25 mei 2018.
Hiermee voldoet Leefbaar Dronten aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in bovengenoemde wet.
Achtergrond van dit privacy protocol Het is een verplichting om goed in beeld te hebben wat voor privacy gevoelige informatie de Leefbaar Dronten heeft en er dient een bepaalde mate van bewustwording in de organisatie te zijn met betrekking tot de nieuwe wetgeving van de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG).
Het vastleggen van privacygevoelige informatie. Behalve het op welke wijze dan ook vastleggen van alle informatie, legt  Leefbaar Dronten eveneens informatie vast van de leden, donateurs, begunstigers, de bestuurs- fractie en leden van de steunfractie.
Hulpmiddelen en software Leefbaar Dronten maakt geen gebruik van software waar de ledenadministratie in opgenomen is. De informatie van leden, donateurs en begunstigers  wordt digitaal bijgehouden middels een Excel bestand.
Omgang met privacy gevoelige informatie De ledenadministratie, alsmede de donateurs of begunstigersadministratie worden door de secretaris in eerste instantie en de penningmeester voor de inning van de lidmaatschapsgelden in tweede instantie, gevoerd.
 Wat wordt er aan persoonlijke gegevens vastgelegd?
Achternaam en voornamen (voornamen meestal alleen in hoofdletters, incidenteel voluit geschreven: zoals door de leden en donateurs zelf is ingevuld). Deze gegevens zijn nodig voor de identificatie van de donateur.
·        Weergave van de namen is meest genderneutraal, soms specifiek: als overgenomen van het inschrijfformulier dat door donateurs zelf is ingevuld.
·        Adres, postcode en woonplaats. Deze gegevens zijn nodig voor de bezorging van de uitnodigingen  en gratis uitgaven voor de donateurs/begunstigers als ze niet bij de donateursavond aanwezig zijn geweest.
·        Telefoonnummer en/of emailadres. Het emailadres wordt gebruikt voor de verzending van de ALV stukken, en/of uitnodigingen voor activiteiten en mogelijk andere relevante informatie. Het telefoonnummer wordt gebruikt als specifieke mondelinge informatie moet worden verstrekt en/of de donateur niet beschikt over een emailadres.
·        Soort machtiging (SEPA doorlopende machtiging) De machtiging is nodig om de incasso te kunnen uitvoeren.
·        Datum ondertekening.
·        IBAN rekeningnummer (indien niet automatisch wordt betaald, ontbreekt deze). Dit gegeven is uiteraard noodzakelijk om de SEPA incasso te kunnen uitvoeren.
·        De tenaamstelling met woonplaats. (naam/bankrekeningnummer moet overeenkomen met bankgegevens)
Bijzondere gegevens Er zijn verder geen ‘bijzondere’ gegevens van de donateurs opgeslagen.
Belang van de gegevens van leden/donateurs/begunstigers. De  verzamelde gegevens van de donateurs, begunstigers, bestuurs- en fractieleden worden alleen aangewend om de doelstellingen van de Leefbaar Dronten te kunnen uitvoeren. Deze informatie wordt dus niet gedeeld met andere personen of instanties.
Fysieke (papieren) bestanden Alle papieren bestanden worden in afgesloten ruimtes bewaard. Bestanden die niet voor archivering relevant zijn, worden vernietigd.
Website Leefbaar Dronten beschikt over een website waar alle relevante informatie over het werk van de Leefbaar Dronten te vinden is, alsmede haar periodieke uitgaven en nieuwsitems. Op de website van de Leefbaar Dronten is een disclaimer opgenomen (nog niet)
Beveiliging digitale bestanden en up-to-date houden van software Diegenen die binnen Leefbaar Dronten verantwoordelijk zijn voor de (digitale) vastlegging van privacy-gevoelige informatie, wijzigen eventuele wachtwoorden meerdere keren per jaar en houden de software van de eigen PC up-to-date
Opslag bestanden Eventuele bewaarde bestanden m.b.t. het donateurenbestand worden versleuteld opgeslagen, en overgezet naar de Google-account van Leefbaar Dronten (info@leefbaardronten.nl), voor zover deze voor archivering relevant zijn. Dit Google account zal bij wisseling van de bestuurder overgaan naar de nieuwe bestuurder.
Data lek In geval van een vermoeden van een datalek zal de Leefbaar Dronten direct actie ondernemen. Leefbaar Dronten zal deze datalekken documenteren en controleren of aan de aanmeldplicht moet worden voldaan.
Afmelden donateurs/begunstiger. Indien de het lid of de donateur wenst dat zijn of haar gegevens niet meer mogen worden gebruikt door Leefbaar Dronten, kan het lid of de donateur/begunstiger ten allen tijde een verzoek indienen om de informatie te verwijderen of te wijzigen. Dit verzoek kan worden ingediend via het secretariaat, of per email: info@leefbaardronten.nl. Verwijdering of wijziging zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Bij verwijdering kan de het lid/donateur/begunstiger  geen beroep meer doen op de rechten van het lidmaatschap of donateursschap.  
De vrijwilligers. Leefbaar Dronten kan niet zonder vrijwilligers, zoals de bestuurs- en eventuele werkgroep- of commissieleden. Deze zijn voornamelijk ook lid, donateur/begunstiger  van de Leefbaar Dronten en zijn de gegevens als zodanig opgeslagen. Voor het geval dat een vrijwilliger geen lid, donateur of begunstiger is, zullen de volgende gegevens worden vastgelegd:
-naam en familienaam.
-Adres, postcode en woonplaats.
-telefoonnummer
-emailadres
-taak van de vrijwilliger
-start van de taak

De vastgelegde informatie wordt uitsluitend gebruikt om de vrijwilliger persoonlijk te informeren over situaties en informatie die specifiek voor de vrijwilliger van toepassing is. Bij de informatieverstrekking voor de gehele groep vrijwilligers per email, zullen de emailadressen via de BCC adressering worden verzonden.
Als een vrijwilliger wenst dat zijn of haar gegevens niet meer mogen worden gebruikt en/of vastgelegd door de Leefbaar Dronten, zullen deze gegevens zo spoedig mogelijk uit het bestand worden verwijderd. Na verwijdering kan de vrijwilliger geen vrijwilligerswerk meer doen voor de Leefbaar Dronten.
De bestuursleden en werkgroep leden, die namens de Leefbaar Dronten een emailbericht sturen dienen de volgende disclaimer onder het bericht te plaatsen:

Disclaimer
De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Leefbaar Dronten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. 
This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may contain personal and/or confidential information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publishing and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances without the express written consent from Leefbaar Dronten. Leefbaar Dronten is not responsible for any loss and/or damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail messages.  
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  Leefbaar Dronten gebruikt cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hiervoor heeft de Leefbaar Dronten een aparte cookieverklaring.
Leefbaar Dronten heeft bovendien een Facebookpagina en een Twitteraccount. De meeste socialmediakanalen werken met cookies. De Leefbaar Dronten heeft geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Wij adviseren daarom de privacyverklaringen van de betreffende socialmediakanalen te lezen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen. 
Recht op inzien, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens.  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen en te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Leefbaar Dronten. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, gegevensoverdraging e.d. van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leefbaardronten.nl. Om er zeker van te zijn dat u het verzoek zelf heeft gedaan, bellen wij u om dit na te vragen en uw identiteit te controleren. Dit om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar binnen 4 weken.
We kunnen niet altijd aan een verzoek voldoen. Dat is het geval bij ongegronde of buitensporige verzoeken. U krijgt dan binnen 4 weken bericht over de reden daarvan. In sommige situaties, bijvoorbeeld bij ingewikkelde verzoeken, mogen we 2 maanden extra de tijd nemen voor onze reactie.
Toestemming intrekken Als we uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, kan dat invloed hebben op de zorg of dienst die we aan u leveren. Daarover informeren we dan.
Klacht: U kunt uw klacht indienen, mail dan naar info@leefbaardronten.nl

Aanmelden

Let op: het lidmaatschap bedraagt €15,- per jaar

Na het invullen van de gegevens nemen wij contact met u op.

Wij hechten waarde aan uw privacy

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud weer te geven en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stemt u in met ons gebruik van cookies. Klik ook op de knop Meer om meer gedetailleerde informatie, gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te bekijken.